معرفی انواع پست های شبکه برق

ترانسفورماتور یکی از نیازهای بسیار مهم سیستم‌های انتقال بسیار بزرگ می‌باشد .این بدان علت است که ترانسفورماتور همچون وسیله‌ای برای انتقال قدرت برق به مقادیر واقعی ولتاژ در هر یک از مراحل چندگانه‌ی انتقال و توزیع عمل می‌کند .از مرحله‌ی تولید در منبع تا ولتاژی که احتیاجات مصرف کننده‌را برآورده می‌کند ،ترانسفورماتورهای  ...

توضیحات بیشتر و لینک دانلود رایگان کتاب در ادامه مطلب...

1- مقدمه. 1

1-1-معرفی... 1

1-1-1-پست 20 کیلو ولت خازن گذاری شده. 1

1-1-2-پست 20 کیلو ولت زمین کننده نوتر سیستم.. 1

1-1-3-انواع ترانسفورماتورها1

1-2-       اهداف.... 3

1-3- تعاریف.... 4

1-3- 1- عنصر پست 20 کیلو ولتی... 4

1-3-2- واحد پست 20 کیلو ولتی... 4

1- 3-3- بانک پست 20 کیلو ولتی... 4

1-3-4- تجهیزات پست 20 کیلو ولت... 4

1-3-5- وسیله تخلیه پست 20 کیلو ولت... 4

1-3-6- ترمینالهای خط... 4

1-3-7- ولتاژ نامی Un. 5

1-3-8- سطح عایقی U1. 5

1-3-9- خروجی نامی... 5

1-3-10- جریان نامی... 5

1-3-11- تلفات پست 20 کیلو ولت... 5

1-3-12- تانژانت زاویه تلفات (tan )5

1-3-13- حداکثر ولتاژ سیستم Um.. 5

1-3-14- دمای هوای محیط... 5

1-3-15- دمای هوای خنک کننده. 6

1-3-16- دمای افزایش یافته ناشی از محفظه پست 20 کیلو ولت... 6

1-3-17- دمای استاندارد آزمایش..... 6

1-4- طراحی و ساخت... 6

1-5- توان واحد پست 20 کیلو ولتی... 7

1-6- اضافه بار قابل قبول.. 7

1-6-1- حداکثر ولتاژ قابل قبول :7

1-6-2- حداکثر جریان قابل قبول :7

1-7- پلاک شناسایی پست 20 کیلو ولت... 8

1-8- مشخصات کلی پست 20 کیلو ولت... 9

1-9- تعاریف.... 10

1-9-1- جریان نامی دائمی ..... 10

آزمایشات معمول(Routine tets)17

1-10- اندازه گیری مقاومت اهمی سیم پیچ.. 18

1-10-1 کلیات... 18

1-10-2- پست 20 کیلو ولت نوع خشک... 18

1-10-3- پست 20 کیلو ولت نوع روغنی... 19

1-11- کنترانسها21

2- مقدمه. 23

2-1- معرفی... 23

2-1-1 طراحی... 23

2-2 تعاریف.... 23

2-2- 1جریان دائم نامی IN. 23

2-2-2 جریان هجومی نامی ...... 23

2-2-3 اندوکتانس نامی ...... 23

2-2- 4فاکتور Q... 23

2-3-2 جریان هجومی نامی... 25

-24- سطح عایقی... 25

5-2- افزایش دما26

6-2- پلاک شناسایی... 26

2-6-1 اطلاعاتی که باید هر ترانسفورماتور داده شود.26

7-2- آزمایشها26

2-7-1 آزمایشهای معمول.. 26

2-7-2 اندازه گیری مقاومت سیم پیچ.. 26

2-3-7 اندازه گیری اندوکتانس..... 26

2-7-4- آزمایش تحمل منبع ولتاژ مجزا27

2-7-5- آزمایش تحمل اضافه ولتاژ القایی... 27

8-2- تلرانسلها27

1-3- مقدمه. 28

3-1-1 معرفی... 28

3-2- طراحی... 28

3-3- تعاریف.... 29

3-3- 1جریان نامی با فرکانس سیستم IN. 29

3-3-2 ولتاژ نامی با فرکانس سیستم ....... 29

3-3-3 جریان نامی با فرکانس تنظیم IA. 29

3-3-4 ولتاژ نامی با فرکانس تنظیم UA. 29

3-3-5 فرکانس تنظیم نامی fA. 29

3-3-6 اندوکتانس نامی LA. 29

3-3-7      فاکتور Q نامی QA. 29

3-3-8 جریان کوتاه مدت نامی IKN. 30

3-4 مقادیر نامی... 30

3-4-1 مقادیر ولتاژ و جریان نامی... 30

3-4-2 جریان کوتاه مدت نامی... 30

3-4-3 فاکتور Q نامی... 30

3-4-4 ضعیف ولتاژ و جریان.. 30

3-4-5 سطح عایقی... 30

3-5 پلاک شناسایی... 31

3-5-1 اطلاعاتی که باید برای هر ترانسفورماتور داده شود.31

3-6- آزمایشها32

3-6-1 اطلاعات کلی در مورد آزمایشهای انجام شده ، نمونه و خاص در بخشهای بعدی آمده است.32

3-6-2 اندازه گیری اندوکتانس..... 32

3-6-3 آزمایش تحمل اضافه ولتاژ القایی... 32

3-6-4 اندازه گیری فاکتور Q... 33

3-6-5 اندازه گیری تلفات... 33

3-6-7 تعیین نحوه افزایش دما33

3-7- تلرانس..... 33

4-1 مقدمه. 36

4-2 طراحی... 36

4-3- تعاریف.... 37

4-3-1 سیم پیچ اصلی... 37

4-3-2 ولتاژ نامی... 37

4-3-3 جریان زمین نامی... 37

4-4- مقادیر نامی... 37

4-4-1 ولتاژ نامی سیم پیچ اصلی... 37

4-4-2 جریان زمین نامی... 37

4-4-3 امپدانس توالی صفر نامی... 38

4-5- سطح عایقی... 38

4-6-پلاک شناسایی... 38

4-7- نوع ترانسفورمر یا ترانسفورماتور. 38

4-8-       آزمایشها39

4-8-1 آزمایشهای نمونه. 39

4-8-2 آزمایشهای خاص...... 40

4-9- اندازه گیری امپدانس توالی صفر. 40

4-10-افزایش درجه حرارت در جریان زمین نامی... 40

4-11-     تعیین توانایی تحمل جریان کوتاه مدت... 40

4-12-     تلرانسها42

4-13-     آزمایشات پست 20 کیلو ولت... 42

4-13-1- کلیات آزمایشهای پست 20 کیلو ولت به دو نوع زیر می باشند :42

4-14-     جزئیات آزمایشات... 43

4-15- تلفات پست 20 کیلو ولت... 44

4-15-1- آزمایش معلول :44

4-15-2- آزمایش نمونه :44

4-16- آزمایش پایداری حرارتی (آزمایش نمونه)44

4-17- آزمایشات ولتاژ. 46

4-17-1- برای واحدهای پست 20 کیلو ولتی... 46

4-17-3- برای بانکهای پست 20 کیلو ولتی... 48

4-18- آزمایش یونیزاسیون پست 20 کیلو ولت (آزمایش نمونه)49

4-19- سطوح عایقی و ولتاژهای تست بین ترمینال پست 20 کیلو ولت و زمین.. 50

5-1- مقدمه. 53

5-1-1معرفی... 53

5-2- تعاریف.... 53

5-2-1ولتاژ نامی   53

5-2-2جریان نامی... 54

5-2-3محدوده تنظیم.. 54

5-2-4سیم پیچ کمکی... 54

5-2-5سیم پیچ ثانویه. 54

5-2-6ولتاژ نامی   55

5-2-7 جریان نامی... 55

5-3-       محدوده تنظیم.. 55

5-4         افزایش درجه حرارت سیم پیچ.. 55

5-5- سطح عایقی... 56

5-6- پلاک شناسایی... 56

5-7-آزمایشها57

5-7-1 آزمایشهای نمونه. 57

5-7-2 آزمایش های خاص...... 57

5-9         اندازه گیری ولتاژ بی باری... 57

5-10      آزمایش افزایش درجه حرارت... 58

5-11      آزمایشهای دی الکتریک... 58

5-13 برای عایق غیریکنواخت... 58

5-14-     تلرانسها59

6-1 مقدمه. 60

6-1-1 معرفی... 60

6-2- حالات مطالعه شده‌ی ترانسفورماتور و نتایج تشخیصی سیستم.. 67

6-3 ایجاد سیستم.. 82

6-3-1 انتخاب روش‌های گوناگون تفسیر خطای پست... 82

6-3-2داده‌های تحلیل گاز محلول در روغن(خطای پست )برای کاربر. 86

6-3-3تست برای شرایط خطا دار ترانسفورماتور. 86

6-3-4تشخیص خطاهای ترانسفورماتور. 88

6-3-5روش نسبیت چهارگانه‌ی راجر. 89

ضمیمه A.. 91

ضمیمه B.. 91

ضمیمه c. 93

ضمیمه D.. 94

ضمیمه E. 94

ضمیمه F. 95

ضمیمه G.. 96

 

 

لینگ دانلود کتاب......  ( دانلود )

X

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...